Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Kupující realizací objednávky na stránce KupMa.cz akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (prostřednictvím elektronické pošty).

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené návodem k obsluze (pokud je potřeba), záručním listem (pro zboží, které záruční list běžně neobsahuje, slouží k tomuto účelu faktura).

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při registraci. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Zboží na objednávku posíláme pouze osobám starším 15 let, které mohou převzít zásilku od kurýra. Objednávky, které budou mít špatně vyplněné telefonní číslo a neplatnou e-mailovou adresu, budou stornovány.

Platební podmínky
Nabídkové ceny uvedené na stránce KupMa.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a bude vám zaslána na e-mail po odeslání zboží. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zboží v plném rozsahu zůstává ve výhradním vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení odběratelem.

Možnosti doručení a úhrady zboží na KupMa.cz:

Doručení zboží v rámci České republiky

Doručení zboží při platbě předem na účet

- Doručení kurýrem GLS při objednávce do 150 Kč

150 Kč

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 150 Kč

100 Kč

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 1650 Kč

0 Kč

Doručení zboží při platbě na dobírku

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 150 Kč

150 Kč

Doručení zboží v rámci Slovenské republiky

Doručení zboží při platbě předem na účet

- Doručení kurýrem GLS při objednávce nad 150 Kč

100 Kč

 

Dodací doba
Objednávky uskutečněné nebo uhrazené do 13:00 hod. budou expedovány ještě týž den a doručeny zákazníkovi obvykle následující pracovní den!

Pro ostatní objednávky (objednané nebo uhrazené po 13:00 hod.) dodací lhůta začíná běžet následující (pracovní) den od uskutečnění objednávky při platbě na dobírku, resp. následující (pracovní) den od připsání peněžních prostředků na náš účet při platbě předem. V sobotu a v neděli se zboží nedoručuje!

Veškeré zboží je skladem. V případě, že objednané zboží není možné doručit zákazníkovi do termínu, který zadal v objednávce, prodávající mu oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Záruka na zboží
Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje zboží kupujícímu. Dodávané zboží má záruku 24 měsíců. Vzniklé závady na zboží je možné reklamovat po celou záruční doby. Záruka při vyřizování reklamace se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením, neodborným používáním, nebo zásahem třetími osobami.

V případě, že kupující při přebírání zboží najde závady způsobené dopravou (kupující je povinen zboží řádně probrat, zkontrolovat neporušenost obalů, produktů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci - sepsat reklamační protokol), musí tyto skutečnosti sdělit vždy vyplněním reklamačního formuláře, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Dodavatel není odpovědný za poškození zboží zapříčiněného dopravou.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejich běžným používáním. Reklamační list musí obsahovat číslo faktury, datum dodání zboží, název zboží, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jeho obdržení.

Adresa pro zasílání reklamací:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, zároveň musí být prodávajícímu řádně vrácené zboží v původním stavu, v originálním obalu, nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, musí být kompletní a musí být spolu s ním vrácen doklad o koupi (faktura) a další případné dokumenty dodané spolu se zbožím. Zboží vráceno zpět na dobírku nepřijímáme.

Zákazník může, ale nemusí uvést důvod odstoupení od kupní smlouvy. Právo na odstoupení od kupní smlouvy podle těchto podmínek se týká pouze zákazníka, který je fyzickou osobou a zboží mu neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání. Pokud bylo odstoupení od kupní smlouvy provedené v rozporu s těmito podmínkami, považuje se takové odstoupení za neplatné.

Prodávající vrátí uhrazenou kupní cenu zboží po splnění podmínek vyplývajících z těchto podmínek do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to především převodem na bankovní účet určený zákazníkem vedený bankou na území České republiky. Náklady na vrácení zboží nese zákazník v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl poškozen.

Adresa pro zasílání zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Odpovědnost za škody
Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. To znamená, že od okamžiku převzetí zboží odpovídá zákazník za ním zaviněné poškození nebo zničení zboží.

Storno objednávky
Kupující může svou objednávku stornovat nejpozději do 2 hodin od uskutečnění objednávky odesláním kontaktního formuláře se žádostí o stornování objednávky. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku v čase 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět bezhotovostním převodem. Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve výše uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje!

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Bomba s.r.o. pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných společnosti Bomba s.r.o. v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nezbytné, aby společnost Bomba s.r.o. mohla plnit své smluvní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou přepravních společností, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, a to z důvodu bezproblémového doručení objednaného zboží přímo k vám.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o ochraně osobních údajů se dozvíte na následující stránce.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ode dne odeslání elektronické objednávky a i tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme cookies. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Podmínky ukládání souborů cookies nebo přístupu k nim můžete definovat ve svém prohlížeči. Vice info