Dnes má svátek , zítra . Odeslat blahopřání nebo koupit dárek

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení
Kupující realizací objednávky na stránce KupMa.cz akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (prostřednictvím elektronické pošty).

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při registraci. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Zboží na objednávku posíláme pouze osobám starším 15 let, které mohou převzít zásilku od kurýra. Objednávky, které budou mít špatně vyplněné telefonní číslo a neplatnou e-mailovou adresu, budou stornovány.

Minimální cena objednávky na stránce KupMa.cz je 80 Kč bez DPH.

Platební podmínky
Nabídkové ceny uvedené na stránce KupMa.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zboží v plném rozsahu zůstává ve výhradním vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení odběratelem.

Možnosti doručení a úhrady zboží na KupMa.cz:

Doručení zboží při platbě předem na účet
– Doručení kurýrem GLS --> 110.00 Kč

Doručení zboží při platbě na dobírku
– Doručení kurýrem GLS --> 130.00 Kč

Upozornění:
Objednávky uskutečněné nebo uhrazené do 12:00 hod. budou expedovány ještě týž den a doručeny zákazníkovi následující pracovní den!

Pro ostatní objednávky (objednané nebo uhrazené po 12:00 hod.) dodací lhůta začíná běžet následující (pracovní) den od uskutečnění objednávky při platbě na dobírku, resp. následující (pracovní) den od připsání peněžních prostředků na náš účet při platbě předem. V sobotu a v neděli se zboží nedoručuje!

Veškeré zboží je skladem. V případě, že objednané zboží není možné doručit zákazníkovi do termínu, který zadal v objednávce, prodávající mu oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Podmínky uplatnění dárkových kupónů/šeků
- Minimální cena objednávky při použití dárkového kupónu/šeku v částce 110 Kč a více je 300 Kč, do této částky se nezapočítává poštovné.
- Minimální cena objednávky pro uplatnění dárkového kupónu/šeku v hodnotě 50 Kč je 400 Kč, do této částky se nezapočítává poštovné.
- Kód uvedený na kupónu/šeku je třeba zadat při vytváření objednávky do políčka "Dárkový kupón/šek".
- Pokud je celková částka objednaného zboží vyšší než hodnota kupónu/šeku, zákazník doplatí pouze zbytek částky a poštovné.
- Pokud je celková částka objednaného zboží nižší než hodnota kupónu/šeku, zbytek hodnoty přepadává bez náhrady, zákazník neplatí za zboží, pouze poštovné.
- Dárkový kupón/šek lze použít pouze v jedné objednávce, není možné kombinovat kupóny/šeky v hodnotě 110 Kč a více s kupóny 50 Kč.
- Dárkový kupón/šek není možné vyměnit za hotovost.

Hodnota kupónu/šeku je odečtena od hodnoty nákupu automaticky, výsledná cena nakoupeného zboží se slevou přijde zákazníkovi e-mailem po uskutečnění objednávky. Při online platbě předem přes GoPay platby zaplatí zákazník částku sníženou o hodnotu kupónu. Při platbě převodem na účet (offline) přijde zákazníkovi e-mail se změnou statusu objednávky na "Čeká na úhradu", ve kterém bude výsledná částka (po uplatnění kupónu/šeku), kolik má zákazník uhradit.

Dárkové kupóny můžete získat i účastí v internetových průzkumech společnosti GfK Czech. Více informací naleznete na adrese www.askgfk.cz.

Záruka na zboží
Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje zboží kupujícímu. Dodávané zboží má záruku 24 měsíců. Vzniklé závady na zboží je možné reklamovat po celou záruční doby. Záruka při vyřizování reklamace se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením, neodborným používáním, nebo zásahem třetími osobami.

V případě, že kupující při přebírání zboží najde závady způsobené dopravou (kupující je povinen zboží řádně probrat, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit doručovateli - sepsat reklamační protokol), musí tyto skutečnosti sdělit vždy vyplněním reklamačního formuláře, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Dodavatel není odpovědný za poškození zboží zapříčiněného dopravou.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejich běžným používáním. Reklamační list musí obsahovat číslo pokladního bloku, datum dodání zboží, název zboží, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jeho obdržení.

Adresa pro zasílání reklamací:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, zároveň musí být prodávajícímu řádně vrácené zboží v původním stavu, v originálním obalu, nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, musí být kompletní a musí být spolu s ním vrácen doklad o koupi (pokladní blok) a další případné dokumenty dodané spolu se zbožím. Zboží vráceno zpět na dobírku nepřijímáme.

Zákazník může, ale nemusí uvést důvod odstoupení od kupní smlouvy. Právo na odstoupení od kupní smlouvy podle těchto podmínek se týká pouze zákazníka, který je fyzickou osobou a zboží mu neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání. Pokud bylo odstoupení od kupní smlouvy provedené v rozporu s těmito podmínkami, považuje se takové odstoupení za neplatné.

Prodávající vrátí uhrazenou kupní cenu zboží po splnění podmínek vyplývajících z těchto podmínek do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to především převodem na bankovní účet určený zákazníkům vedený bankou na území České republiky. Náklady na vrácení zboží nese zákazník v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl poškozen.

Adresa pro zasílání zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy:
Bomba s.r.o.
Bulharská 42
917 01 Trnava
Slovenská republika

Odpovědnost za škody
Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. To znamená, že od okamžiku převzetí zboží odpovídá zákazník za ním zaviněné poškození nebo zničení zboží.

Storno objednávky
Kupující může svou objednávku stornovat nejpozději do 2 hodin od odeslání objednávky e-mailem na adresu reklamace[at]kupma.cz, v Předmětu e-mailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku v čase 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve výše uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje!

Ochrana osobních údajů
Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Bomba s.r.o. pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných společnosti Bomba s.r.o. v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nezbytné, aby společnost Bomba s.r.o. mohla plnit své smluvní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou přepravních společností, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, a to z důvodu bezproblémového doručení objednaného zboží přímo k vám.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o ochraně osobních údajů se dozvíte na následující stránce.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ode dne odeslání elektronické objednávky a i tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.